STUDIE HYDROIZOLACE KARLOVA MOSTU

příčiny defektů, nápravná opatření
znalecké posudky, odborná stanoviska

 

OBSAH

A.  Úvod

B.   Komentář k problému permeability KM vůči srážkové vodě

C.   Stav vodotěsných izolací KM v Praze – znalecký posudek (11/1983

D.   Část projektu rekonstrukce KM (SÚRPMO Praha, 1970)

E.   Přípis akademika S. Bechyněho, týkající se posouzení námitek Prof. Ing. Z. Bažanta, DrSc.
k navržené a realizované rekonstrukci KM, adresovaný SÚRPMO Praha (02/1969)

F.   Kutnar, Z.: Skici návrhů hydroizolace KM v Praze (11/1983, 04/1995)

 

A.  Úvod

 

V srpnu 1983 požádal Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů níže podepsaného znalce o zpracování posudku na stav vodotěsných izolací Karlova mostu, stanovení příčin zatékání a doporučení způsobu oprav. Ve vzájemné spolupráci se zadavatelem posudku se uskutečnil poměrně rozsáhlý průzkum, na základě kterého byly vymezeny příčiny hydroizolačních defektů a doporučen způsob oprav. Podrobnosti vyplývají z přiloženého posudku /1/ a dalších podkladů /2/; část C. tohoto bloku.

 

Poznámka:

V rámci zpracování posudku byly soustředěny rozsáhlé písemné materiály o stavu mostu před rekonstrukcí, doklady o rekonstrukci mostu i o jeho chování po rekonstrukci, uložené do současnosti v archivu znalce. V archivu jsou uloženy i doklady o průzkumných pracích, zejména kritické výseky hydroizolačních povlaků z kontrolních sond i vložky pásů získané extrakcí.

 

Obsahové zpracování posudku bylo vedeno snahou o stručné shrnutí základních informací o konstrukci mostu, které by umožnilo dalším partnerům rychlou základní orientaci v problému. V příloze posudku jsou uvedeny i charakteristické výseky z výkresů projektové dokumentace, výsledky laboratorních šetření i část fotodokumentace.

 

V příloze znaleckého posudku je rovněž přiložena kopie mimořádně významného dokumentu – přípisu akademika Bechyněho (adresováno SÚRPMO), v němž obhajuje koncepci obnovy KM oproti námitkám Prof. Bažanta /2/; část E. tohoto bloku.

 

Z vyjádření vyplývá řada závažných skutečností. Především ta, že most měl již před rekonstrukcí řadu trhlin, jejichž původ byl později připisován rekonstrukčnímu zákroku. Stejné platí i o vychylování poprsních zdí, nasycení konstrukce mostu srážkovou vodou, o korozi kamene atd. Dále z dokladu vyplývá, že akademik Bechyně měl jasnou představu o probíhajících deformacích mostu, vyvolaných „nesilovými“ vlivy – podrobnosti viz text. Je zajímavé, že před rekonstrukcí byl most podroben průzkumu. Sledovala se míra průsaků, změny šířek trhlin, proběhla i celá řada měření, dokládající dynamiku tvarových změn mostu v závislosti na teplotě, např. vertikální pohyb kleneb atd. Tyto informace byly podkladem pro navrženou a provedenou opravu. Uvedené skutečnosti jsou v pozdějších letech při hodnocení rekonstrukce přehlíženy.

 

V průběhu dalších let měl níže podepsaný znalec možnost diskutovat problematiku obnovy Karlova mostu s řadou partnerů. Při té příležitosti jim zpravidla poskytl všechny dostupné podklady. Často své názory dokládal i písemnými vyjádřeními. Jedno z nich, vzniklé z podnětu Prof. Ing. J. WITZANYHO, DrSc., je rovněž součástí této zprávy /3/; část F. tohoto bloku. Poměrně dobře vystihuje představy autora o možném materiálovém i konstrukčním řešením nových hydroizolací Karlova mostu. I když tyto představy jsou staršího data, plně vystihují současné tendence i možnosti hydroizolační techniky a jsou v souladu s představami o volném dilatačním vztahu jednotlivých konstrukčních celků mostu, jak jsou prezentovány některými odborníky v poslední době.

 

Podklady:

 

/1/

Kutnar, Z.:

Stav vodotěsných izolací Karlova mostu v Praze.

Znalecký posudek (11/1983).

 

/2/

Bechyně, S.:

Posouzení námitek Prof. Z. Bažanta, DrSc. k navržené a realizované rekonstrukci KM. Přípis adresovaný SÚRPMO

Praha (02/1969).

 

/3/

Kutnar. Z.:

Návrh hydroizolace Karlova mostu v Praze (04/1995).

 

 

Předmět znaleckého posudku:

Karlův most v Praze

 

Účel znaleckého posudku: Posouzení stavu vodotěsných izolací, stanovení příčin zatékání, doporučení způsobu oprav
 
Zadavatel znaleckého posudku:

Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Celetná 19, Praha 1,a to přípisem ze dne 29. 8. 1983 pod značkou 06/1599/83, zak. č. 0973 9703 48

 
OBSAH

A.  Úvod

B.   Komentář k problému permeability KM vůči srážkové vodě

C.   Stav vodotěsných izolací KM v Praze – znalecký posudek (11/1983

D.   Část projektu rekonstrukce KM (SÚRPMO Praha, 1970)

E.   Přípis akademika S. Bechyněho, týkající se posouzení námitek Prof. Ing. Z. Bažanta, DrSc.
k navržené a realizované rekonstrukci KM, adresovaný SÚRPMO Praha (02/1969)

F.   Kutnar, Z.: Skici návrhů hydroizolace KM v Praze (11/1983, 04/1995

 


Poslední aktualizace:  31.03.2003

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007