PRŮZKUM 2002

  Všeobecně

V rámci komplexního průzkumu Karlova mostu se v roce 2002 přistoupilo k detailnějšímu průzkumu konstrukce s cílem získat informace o stavu vozovky a izolací v odstupu téměř dvaceti let od prvotních průzkumů (viz Studii hydroizolace Karlova mostu), dále s cílem získat informace o stavu armované betonové desky i jejího provázání s konstrukcí mostu, a konečně rovněž získat informace o historické výplni mostu a stavu kleneb, a to pomocí kopaných sond. Kopané sondy byly voleny také proto, aby se pochopilo prostorové uspořádání konstrukcí, zejména provedení a stav bočních stěn mostu, dále aby se objasnily detaily kolem vtoků, zejména z hlediska výškového uspořádání. Kopané sondy také umožnily rozvinout řadu fyzikálních měření na konstrukcích i materiálech mostu.

Vzhledem k očekávané různorodosti konstrukčního řešení mostu v důsledku mnohých oprav v průběhu staletí i vzhledem k tomu, že rekonstrukce mostu v druhé polovině minulého století nebyla provedena ve všech polích stejně, přičemž podrobnější údaje chybí, se předpokládá provedení kopaných sond ve všech polích.

Tři sondy provedené z vozovky k jádru mostu v r. 2002, jejichž polohu určil Ústav geotechniky Univerzity Karlovy na základě georadarových měření realizovaných Stavební geologií Geotechnikou, a.s., mají formu pilotního průzkumu. Expertní a znalecká kancelář Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. – Izolace staveb se

kliknutím na sondu na obrázku se dostanete k její charakteristice

průzkumných prací zúčastnila v rámci členství v Pracovní expertní skupině Karlův most s vědomím odpovědnosti nezávislého pracoviště za výslednou úspěšnou rekonstrukci mostu jako „věci veřejné“, a také ve snaze o zachování kontinuity poznání v návaznosti na dříve vykonané práce. V průběhu sondážních prací jsme se ve spolupráci s ATELIEREM DEK společnosti Dektrade, s.r.o., soustředili na stavební popis zjištěných skutečností, fotografickou dokumentaci konstrukcí a navrácení konstrukcí do původního stavu. Výsledky jsou předloženy v této práci a jsou tak k dispozici dalším partnerům průzkumů, nezávislým expertům a expertním skupinám, odborným zájmovým organizacím a sdružením, týmu projektantů, správci mostu a konečně i široké odborné a laické veřejnosti, která o problémy obnovy KM jeví mimořádný zájem. Výsledky fyzikálních měření a dalších speciálních šetření jsou soustředěny ve zprávách Ústavu geotechniky UK, statická šetření jsou k dispozici na Katedře betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty ČVUT Praha. Výsledky archeologických průzkumů jsou uvedeny ve zprávě odborníků Státního ústavu památkové péče a Pražského ústavu památkové péče.

kliknutím na sondu na obrázku se dostanete k její charakteristice

Sondážní práce probíhaly za účasti zástupců státní správy, vysokých škol, odborných zájmových organizací, Nadačního fondu Karlův most, zástupců projektového týmu i za účasti členů Pracovní expertní skupiny KM.

Veškeré průzkumy proběhly transparentně za osobní účasti zájemců a postupy odpovídajícími konsensu názorů.

Sondy provedl Metrostav, a.s., divize 9 v období VII – IX/2002, technický dozor vykonávaly IDS.

ZÁVĚRY

Komplexní závěry vyúsťující v doporučení optimální opravy KM budou zveřejněny v krátké době. Zahrnou veškeré poznatky, získané v expertní a znalecké kanceláři při studiu problematiky v posledních dvaceti letech.

KARLŮV MOST

Průzkum 2002 (S1, S2, S3)

legenda k fotografiím

/1/ Klasický pohled na KM.

/2/ KM v pohledu ze Staroměstské mostecké věže.

SONDA S1 (fotografie s náhledy jsou zde)

/3/ Sonda S1 u schodiště na Kampu poblíž pilíře 12 při poprsní zdi na jižní straně mostu.

/4/ Dtto /3/.

/5/ Ohraničení sondy S1.

/6/ Poloha sondy S1 u poprsní stěny.

/7/ Pohled na vyztuženou betonovou desku po vytěžení souvrství vozovky.

/8/ Vývrty z vyztužené betonové desky.

/9/ Rozvody elektrických kabelů v ochranném plastovém potrubí, umístěné ve vrstvě keramzitbetonu při poprsní zdi.

/10/ Dtto /9/, nízké vytažení hydroizolačního povlaku na poprsní zdivo – západní strana sondy.

/11/ Dtto /9/, nízké vytažení hydroizolačního povlaku na poprsní zdivo – jižní strana sondy.

/12/ Místy soudržná, místy drobivá struktura keramzitbetonu, hydroizolační povlak vytvořen ze dvou natavitelných pásů z oxidovaného asfaltu.

/13/ Odkrytý okrajový U profil s navařenou diagonální výztuží.

/14/ Archeologický průzkum sondy za účasti stran.

/15/ Dtto /14/.

/16/ Zaměření a popis sondy.

/17/ Dtto /16/.

/18/ Dtto /16/.

/19/ Odběr vzorků pro laboratorní šetření.

/20/ Diskuse nad zjištěnými skutečnostmi.

/21/ Měření probíhající v sondě.

/22/ Dtto /21/.

/23/ Vrstva písku na povrchu historické rovnaniny z opuky kladené do malty, vpravo rozrušená struktura zdiva v patě poprsní stěny.

/24/ Detail rozrušeného zdiva v patě poprsní stěny.

/25/ Snadné rozebírání zdiva v patě poprsní stěny.

/26/ Dtto /25/.

/27/ Částečná výplň spáry ve zdivu injektážní hmotou.

/28/ Odtěžení části opukové rovnaniny v sondě.

/29/ Tvar vytěžených opukových kamenů.

/30/ Pohled do sondy po ukončení výkopových prací.

/31/ Rozšíření boční stěny mostu pod vyztuženou betonovou deskou.

/32/ Okrajový ocelový U profil bez výraznějších stop koroze.

/33/ Zeslabení betonové desky u paty poprsní zdi.

/34/ Ocelová kotva z kruhové oceli přichycující okrajový ocelový U profil do bočního zdiva mostu.

/35/ Závěrečné zaměření sondy.

/36/ Rozhodování o způsobu opětovného uzavření sondy.

/37/ Připravená drážka v patě poprsního zdiva.

/38/ Dtto /37/.

/39/ Realizace nového hydroizolačního povlaku sestávajícího ze dvou natavitelných modifikovaných asfaltových pásů.

/40/ Postupné vytažení povlaku do nově vytvořené drážky v patě poprsního zdiva.

/41/ Dtto /40/.

/42/ Dtto /40/.

/43/ Dtto /40/.

/44/ Dtto /40/.

/45/ Napojení nového povlaku na odkrytý a očištěný okraj původního povlaku.

/46/ Rozpracovaný detail vytažení povlaku do drážky v poprsním zdivu.

/47/ Dtto /46/.

/48/ Hotový detail vytažení povlaku do drážky v poprsním zdivu.

/49/ Dtto /48/.

SONDA S2 (fotografie s náhledy jsou zde)

/50/ Poloha sondy S2 při severní poprsní zdi v poli IX mezi vrcholem oblouku a pilířem č. 8.

/51/ Ohrazení sondy.

/52/ Tvar sondy na počátku prací.

/53/ Dvě nepoužívaná plynová potrubí a jeden kabelový rozvod v plastové chráničce zjištěné v sondě ve vrstvě keramzitbetonu.

/54/ Uvolněný prostor sondy po odstranění jedné z plynovodních trubek, odkrytá výztuž betonové desky, přerušený okrajový U profil.

/55/ Pravidelná porada nad sondou.

/56/ Prof. Ing. Vladimír KŘÍSTEK, DrSc., FEng., ved. katedry betonových konstrukcí a mostů ČVUT Praha, předseda Pracovní expertní skupiny KM.

/57/ Pohled do sondy S2 od západu.

/58/ Sonda vyhloubená až na klenbu – pohled od východu.

/59/ Fošna nalezená mezi vrstvami provedenými v 60. a 70. letech v úrovni okrajového ocelového spojovacího U profilu, původní opuková rovnanina pojená maltou, vpravo přihnutá kotevní železa v boční stěně mostu.

/60/ Vrstva písku zjištěná na opukové rovnanině, tenká vyrovnávací vrstva z keramzitbetonu proměnné tloušťky, armovaná betonová deska proměnné tloušťky a vrstva keramzitbetonu větší tloušťky krytá betonovou mazaninou.

/61/ Otevřená trhlina v opukové rovnanině, pokračování trhliny v kameni vybíhajícím z boční stěny i v kamenech klenby, kde je vyplněna injektážní hmotou.

/62/ Dtto /61/, detail; světlý kámen v průčelní poloze byl před odtěžením rovnaniny celý obalen kompaktní injektážní hmotou černozelené barvy.

/63/ Stopy po použití injektážní hmoty při povrchu opukové rovnaniny.

/64/ Trhlina v opukové rovnanině a čočky injektážní hmoty při povrchu opukové rovnaniny.

/65/ Různorodá tloušťka kamenů v boční stěně.

/66/ Pohled do vyhloubené sondy od západu.

/67/ Obdobné složení vrstev jako na protilehlé straně sondy včetně trhliny v opukové rovnanině.

/68/ Detail souvrství.

/69/ Různorodé kameny v boční stěně.

/70/ Detail trhliny v opukové rovnanině, vyrovnávací vrstva z keramzitetonu, armovaná betonová deska proměnné tloušťky, ocelové prvky bez výraznějších stop koroze.

/71/ Původní povlak z asfaltových pásů vyvedený pouze v krátkém úseku na bok poprsní stěny, povlak se volně odděloval od stěny.

/72/ Dtto /71/.

/73/ Rozpracovaný detail vytažení povlaku na poprsní zdivo.

/74/ Hotový nový povlak z asfaltových pásů.

SONDA S3 (fotografie s náhledy jsou zde)

/75/ Poloha sondy S3 ve vrcholu V. oblouku v místě chrliče.

/76/ Dtto /75/.

/77/ Dtto /75/.

/78/ Dtto /75/.

/79/ Vymezení polohy sondy na dlažbě.

/80/ Počátek odkryvných prací.

/81/ Sejmutá dlažba v sondě a vybouraná betonová mazanina, odkrytý hydroizolační povlak.

/82/ Ukončení hydroizolačního povlaku v patě poprsní stěny pod úrovní dlažby.

/83/ Komisionelní hodnocení postupu prací.

/84/ Snímání ocelového plechu krytého asfaltovým pásem z šachty elektrorozvodů osvětlení mostu.

/85/ Debata nad skutečnostmi zjištěnými v sondě.

/86/ Dtto /85/.

/87/ Dtto /85/.

/88/ Křehký rozpadající se povlak ze dvou asfaltových vzájemně nespojených pásů zjištěný v místě sondy, vzorek asfaltopískové vrstvy z povrchu klenby.

/89/ Detail asfaltového povlaku.

/90/ Odkrytá šachta pro osvětlení.

/91/ Dtto /90/, usazené vápenaté výluhy na stěnách šachty jako stopy po trvalých průsacích vody ze souvrství vozovky do šachty.

/92/ Pohled do sondy po odstranění keramzitbetonu – kabelové rozvody, ocelové potrubí mezi vtokem a chrličem.

/93/ Dtto /92/.

/94/ Keramzitbeton na betonové vrstvě, rozšíření zdiva v patě poprsní stěny.

/95/ Ukončení hydroizolačního povlaku u poprsní stěny pod úrovní dlažby – odkryv na západní straně sondy.

/96/ Ukončení hydroizolačního povlaku u poprsní stěny pod úrovní dlažby – odkryv na východní straně sondy.

/97/ Dtto /96/, detail.

/98/ Hodnocení zjištěného stavu.

/99/ Pohled do sondy.

/100/ Dtto /99/.

/101/ Vzorky betonu a potěru z asfaltopískové malty, odebrané z povrchu dvouvrstvé klenby.

/102/ Dtto /101/, detail.

/103/ Pohled do vyhloubené sondy S3.

/104/ Na rubu kamenné klenby zjištěna vrstva betonu, krytá hydroizolačním potěrem z asfaltopískové malty, dále následují opuková rovnanina pojená maltou, vyrovnávací keramzitbeton na tenké vrstvě písku, betonová vrstva, tlustší vrstva keramzitbetonu s rozvody, povlak z asfaltových pásů krytý betonovou mazaninou a dlažba z žulových kostek osazená do malty; bok paty poprsní stěny kryt asfaltovým nátěrem.

/105/ Hodnocení zjištěných skutečností.

/106/ Dtto /105/.

/107/ Odkrývání vtoku.

/108/ Snímání poklopu.

/109/ Ocelové odpadní potrubí vedené od vtoku v rýze vyplněné betonem.

/110/ Obruba z cementové malty pod podkladním ocelovým rámem provedená přímo na povlak.

/111/ Vybouraná část obruby pod rámem mříže.

/112/ Dtto /111/, detail; rám s mříží osazen na betonové šachtě z vnějšku opatřené asfaltových povlakem (podrobněji nebyl zkoumáno).

/113/ Odkrytí povrchu asfaltopískového potěru pro napojení nového povlaku v této výškové úrovni na klenbě.

/114/ Opětovné provedení betonové vrstvy na rubu klenby; zaústění ocelového potrubí ze vtoku do kamenné tvarovky chrliče.

/115/ Realizace nového hydroizolačního povlaku ze dvou modifikovaných asfaltových pásů na rubu klenby na betonové vrstvě.

/116/ Dtto /115/, vzhled povlaku.

/117/ Práce na stavební připravenosti pro vyspravení hydroizolačního povlaku.

/118/ Realizace nového hydroizolačního povlaku sestávajícího ze dvou natavitelných modifikovaných asfaltových pásů.

/119/ Hotový nový povlak z asfaltových pásů.

/120/ Dtto /119/.


Poslední aktualizace:  31.03.2003

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007