KONGRES KUTNAR 2002 - PLOCHÉ STŘECHY

Dne 11. prosince 2002 se v Kongresovém centru v Praze konal výroční kongres Ploché střechy 2002. Kongres zorganizovala expertní a znalecká kancelář KUTNAR ve spolupráci se společností DEKTRADE a ATELIEREM DEK. Celkem se kongresu Ploché střechy 2002 zúčastnilo 470 zájemců. Již nyní můžeme konstatovat kladný ohlas kongresu od mnoha zúčastněných.

Pro připomenutí budou příspěvky, které byly pro kongres připraveny, zveřejněny na těchto internetových stránkách, případně na stránkách odborného tisku.

Přehled příspěvků z celodenního programu:

 • Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. v několika částech shrnul vývoj plochých střech od 20. let minulého století až po současnost. Připomenul významné realizace plochých střech a zkušenosti s jejich spolehlivostí po letech. Součástí výkladu byl i vývoj normalizace v oboru střech a hydroizolací a její současný stav (normy ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení, ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – základní ustanovení, ČSN 73 0606 – Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – základní ustanovení). Přednesené informace jsou shrnuty ve sborníku kongresu, který byl všem účastníkům k dispozici.

 • Ing. Jiří Šála pohovořil o vývoji požadavků na ploché střechy z hlediska tepelné techniky. Zmínil platnost nové tepelně technické normy ČSN 73 0540-2. Následující diskuse otevřela rozpor mezi výsledky tepelně technických výpočtů plochých střech a reálným fungováním plochých střech, jehož znalost je podložená průzkumy. Důvodem rozporu je rozdíl vstupních hodnot výpočtu, zejména rozdíl zadávané a skutečné relativní vlhkosti vzduchu v interiéru. Ing. Šála rozdíl zdůvodnil nutností dimenzovat konstrukce na extrémní hodnoty jako např. ve statice. Nicméně, upozornil na zmírnění hodnoty relativní vlhkosti zadávané do výpočtů kondenzace a bilance vodní páry podle nové normy. Otevřel otázku potřeby certifikace skladeb obvodových konstrukcí a vedle toho státního registru výrobků a jejich doložených technických vlastností ze zkušebních protokolů.

 • Ing. Jiří Sedláček přednesl příspěvek o vývoji dvouplášťových střech. Diskuse se týkala návrhu tloušťky tepelné izolace ve dvouplášťových střechách s ohledem na tepelné mosty v podobě konstrukcí podporujících horní plášť.

 • Ing. Vít Kutnar prezentoval zkušenosti s tepelnou izolací z pěnového expandovaného polystyrenu v plochých střechách. Na ukázkách z praxe poukázal na zásady návrhu a provádění tepelné izolace z tohoto materiálu.

 • Prof. Ing. Jozef Oláh, Ph. D. (Slovensko) představil výzkum týkající se teplotního režimu inverzních střech a nasákavosti extrudovaného polystyrenu prováděný na STU v Bratislavě. Konstatoval možnost vlhnutí extrudovaného polystyrenu vlivem kondenzace vodní páry v inverzních střechách.

 • Ing. Petr Hamann prezentoval zkušenosti z realizace inverzní střechy v extrémních podmínkách na Klínovci, atypické řešení stabilizace dlažby.

 • Ing. Karel Chaloupka předvedl na několika ukázkách z praxe zkušenosti s prováděním jednoplášťových střech na větších sklonech a zakřivených plochách.

 • Pan Michal Jůza pohovořil o aplikaci tepelné izolace z minerálních vláken s ohledem na její kotvení a spojení s hydroizolací z asfaltových pásů.

 • P. Douchense (Francie) shrnul vývoj oxidovaných a SBS a APP modifikovaných asfaltových pásů v Evropě. Z dlouholetého výzkumu a zkušeností vyplynula jasná preference SBS modifikovaných asfaltových pásů v izolačních konstrukcích.

 • Ing. Marek Novotný ve zbylém krátkém čase poukázal na problém smršťování asfaltových pásů, resp. jejich vložek. Tématicky navazovaly příspěvky Ing. Ivo Lněničky a p. Tomáše Rozsívala.

 • P. Tomáš Rozsíval prezentoval přehled nosných vložek do asfaltových pásů vyráběných v Evropě, jejich přednosti, použití a uplatnění na trhu evropských zemí. Naznačil trend směřující ke stále rostoucímu uplatnění kombinovaných vložek.

 • Ing. Ivo Lněnička prezentoval zkoušení značkových modifikovaných asfaltových pásů, pohovořil o možnosti smršťování nosných vložek z polyesterové rohože do asfaltových pásů z důvodu jistého předpětí při jejich výrobě.

 • Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. uvedl přehled používaných fólií pro hydroizolace plochých střech. Na ukázkách z praxe předvedl typické vady a poruchy střech s hydroizolací z plastové nebo pryžové fólie. Na závěr prezentoval ukázky příkladného řešení hydroizolace z těchto materiálů.

 • Ing. Kateřina Aubrechtová přednesla příklad odstranění zatékání a kondenzace v atypické střeše s krytinou ze „sklobetonu“.

 • Ing. Jaroslav Rod vyslovil připomínky k jednotlivým předneseným tématům, přidal zkušenosti ze své praxe.

Z časových důvodů se nedostalo na příspěvky Ing. Petra Bohuslávka (příklady odstranění vad dvouplášťových střech – dodatečné zateplování, odstranění kondenzace na spodním líci horního pláště) a Ing. Lubomíra Odehnala (možnosti odvodnění pojistné hydroizolace v plochých střechách). Obě přednášky budou uveřejněny na těchto stránkách.

Závěry kongresu:

Ze přednesených témat vybíráme následující závěry:

 • Dlouholeté zkušenosti z navrhování, realizací a fungování plochých střech a ostatních izolačních konstrukcí jsou shrnuty v platných předpisech ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení, ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – základní ustanovení, ČSN 73 0606 – Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – základní ustanovení (Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.). Jejich uplatnění je usnadněno širokým sortimentem moderních materiálů nabízených na trhu po jeho otevření na přelomu 80. a 90. let.

 • Norma ČSN 73 0540 v platném znění je závazná. Při navrhování střech je požadavky a ustanovení normy respektovat (Ing. Jiří Šála).

 • Byla konstatována nasákavost extrudovaného polystyrenu (až 2,5% objemové hmotnosti) stanovená na základě dlouhodobých laboratorních zkoušek. Bylo doporučeno zvýšit do výpočtů součinitel tepelné vodivosti extrudovaného polystyrenu o přibližně 5% (Prof.Ing. Jozef Oláh,Ph.D.).

 • Byl konstatován poměrně častý jev smršťování polyesterových nosných vložek asfaltových pásů. Jedná se o jeden z důvodů postupného přecházení výrobců ke kombinovaným vložkám, které využívají dobré vlastnosti jednotlivých materiálů pro nosné vložky (p. Tomáš Rozsíval, Ing. Marek Novotný, Ing. Ivo Lněnička).

Diskuse na internetu:

Rádi bychom Vás požádali o zaslání Vašich diskusních příspěvků v digitální podobě nejlépe ve formátu MS WORD (s přiloženými obrázky) nebo MS POWERPOINT a to buď e-mailem na adresu atelier@dek.cz  nebo uložené na CD poštou na adresu:

DEKTRADE a.s.

ATELIER DEK

Tiskařská 10

108 28 Praha 10

Česká republika

A budoucnost…

Zavedenou tradici kongresů bychom chtěli i nadále zachovat. Kongres otevřel mnoho zajímavých témat, která si jistě zaslouží další setkávání ve formě kongresů. Doufáme, že v budoucnu pozvání na setkání tohoto typu neodmítnete.

Pro příští setkání předpokládáme zúžení témat. V současné době uvažujeme např. následující oblasti problémů:

 • Zatížení větrem plochých a šikmých střech

 • Dodatečné zateplování dvouplášťových plochých střech

 • Střešní terasy, zahrady a parkoviště


Poslední aktualizace:  30.09.2003

© DEKTRADE, a.s.. 1998-2007